Overslaan en naar de inhoud gaan

Deskundige in de medische stralingsfysica

Deskundige in de medische stralingsfysica

Erkenning

Verplichting tot erkenning  

De deskundige in de medische stralingsfysica moet, voorafgaandelijk aan de uitoefening van zijn opdrachten, erkend zijn door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in één of meerdere van de volgende bevoegdheidsdomeinen: de radiotherapie, de nucleaire geneeskunde, de radiologie. De erkenning moet beperkt blijven tot maximaal twee bevoegdheidsdomeinen.

Het bevoegdheidsdomein radiotherapie is in dit kader beperkt tot de medisch-radiologische uitrustingen en processen en de ingekapselde radioactieve producten gebruikt voor radiotherapeutische doeleinden. Indien een vergund radiotherapeut-oncoloog niet-ingekapselde radioactieve producten wenst te gebruiken voor radiotherapeutische doeleinden, dan moet de exploitant ervoor zorgen dat de practicus zich hiervoor laat bijstaan door een deskundige in de medische stralingsfysica erkend in de nucleaire geneeskunde.

Erkenningscriteria 

Om erkend te kunnen worden als deskundige in de medische stralingsfysica in een bijzonder bevoegdheidsgebied moet de kandidaat:

 • kunnen aantonen dat hij/zij een (inter-)universitaire opleiding in de medische stralingsfysica heeft doorlopen die bestaat uit hetzij een masteropleiding met een globaal studiepakket van 120 studiepunten, hetzij een master na masteropleiding van 60 studiepunten (artikel 88 van het besluit medische blootstellingen).

  Kandidaat-deskundigen die een equivalent opleidingsprogramma doorlopen hebben in het buitenland, moeten dit kunnen aantonen aan de hand van een in België erkend of gelijkwaardig verklaard diploma. Zij moeten wel slagen voor een cursus “Belgische wetgeving met betrekking tot de medische toepassingen van ioniserende stralingen”. Deze cursus kan gevolgd worden aan een Belgische universiteit naar keuze.

 • een klinische stage hebben doorlopen in een bijzonder bevoegdheidsdomein.

Klinische stage

De klinische stage (artikel 90 van het besluit medische blootstellingen) moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een looptijd hebben van minstens één jaar voltijds in het eerste bevoegdheidsdomein. In een tweede of derde bevoegdheidsdomein, heeft de stage een looptijd van minstens één jaar voltijds voor de radiotherapie en van minstens zes maanden voltijds voor de radiologie of de nucleaire geneeskunde in vivo. In het geval van een deeltijdse stage wordt de duur van de stage evenredig verlengd.
 • De stage vindt plaats in een klinische omgeving die een breed spectrum van behandelingen of handelingen met ioniserende straling aanbiedt en die over moderne apparatuur en hulpmiddelen beschikt. Het combineren van meerdere stageplaatsen is mogelijk en wordt sterk aanbevolen.
 • De stage wordt begeleid door een lokale stagemeester. Indien deze stagemeester niet verbonden is aan een universitaire instelling, moet de stage bovendien gesuperviseerd worden door een academische stagemeester. Beide stagemeesters dienen een schriftelijke beoordeling te geven van de stagiair en diens stage aan de hand van een evaluatieformulier.
 • Twee maanden van de stage moeten deel uitmaken van een (inter-)universitair opleidingsprogramma in de medische stralingsfysica en moeten bijgevolg worden volbracht in een stageplaats verbonden aan de opleidingsuniversiteit. De andere stageplaatsen zijn niet noodzakelijk verbonden aan de opleidingsuniversiteit. Minstens twee maanden van de klinische stage in een tweede bevoegdheidsdomein moeten worden volbracht in een dienst waar de academische stagemeester activiteiten medische stralingsfysica uitvoert.
 • De stage moet voldoen aan het stageprogramma (technisch reglement stageprogramma’s) vastgesteld door het Agentschap.
  Voornoemd stageprogramma werd meer uitgebreid omschreven (aanvullend technisch reglement) teneinde, rekening houdend met bepaalde beperkingen op het terrein, de  kwaliteitsvolle en gepaste effectieve begeleiding door een stagemeester op  praktijkhandelingen van een stagiair medische stralingsfysica toe te laten.

Het stageverslag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Alle onderdelen uit het stageprogramma moeten aan bod komen in het stageverslag.
 • Het verslag bevat maximaal 50 bladzijden waarin de verschillende onderdelen uit het stageprogramma op adequate wijze worden weergegeven.
 • Het verslag is een weergave van de persoonlijke activiteiten uitgevoerd tijdens de stage en laat toe te beoordelen of de kandidaat in staat is de taken van een erkende deskundige in de medische stralingsfysica zelfstandig uit te voeren.
 • Het verslag moet door de stagemeester(s) ondertekend zijn met de vermelding “gelezen en goedgekeurd”.

Erkenningsaanvraag

Online aanvraag
of
Aanvraagdossier via e-mail opsturen naar: medicaljury@fanc.fgov.be.

Het aanvraagdossier omvat minimaal volgende documenten:

 • Een inlichtingenformulier
 • Afschrift van diploma’s en diplomasupplementen;
 • Evaluatieformulier klinische stage;
 • Stageverslag:  een duidelijke weergave (max. 50 pagina’s) van de persoonlijke activiteiten uitgevoerd tijdens de stage; moet toelaten te beoordelen of de ervaring opgedaan tijdens de stage toelaat om het beroep van erkende deskundige in de medische stralingsfysica correct en autonoom uit te voeren. De eerste pagina van het verslag moet ondertekend worden door de stagemeester(-s) met de vermelding “gelezen en goedgekeurd”.

De erkenning wordt door het FANC verleend of geweigerd na advies van de Medische Jury.

Termijnen voor het indienen van dossiers

De termijnen voor het indienen van dossiers werden bepaald in functie van de nieuwe data voor de zittingen van de Medische Jury in 2023:

Datum van de zitting Uiterste datum indienen dossier
Donderdag 09/03 09/02
Donderdag 01/06 04/05
Donderdag 21/09 24/08
Donderdag 07/12 09/11

Op verzoek van de voorzitter en de secretaris van de jury zullen dossiers die 3 volle weken voor de zitting nog onvolledig zijn automatisch uitgesteld naar de volgende zitting van de jury.

Contactadres Medische Jury:
Secretariaat Medische Jury
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Markiesstraat 1, bus 6A
1000 Brussel
E-mail: medicaljury@fanc.fgov.be

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 
30/03/2023