Overslaan en naar de inhoud gaan

Assistent medische stralingsfysica

Assistent medische stralingsfysica

Deskundigen in de medische stralingsfysica erkend in het bevoegdheidsdomein van de radiotherapie kunnen taken medische stralingsfysica delegeren aan een assistent medische stralingsfysica.

Aldus werkt een assistent medische stralingsfysica onder de directe verantwoordelijkheid van een erkende deskundige medische stralingsfysica in de radiotherapie: hij volgt de instructies en procedures die goedgekeurd zijn door de erkende deskundige, en bij problemen of in situaties die niet voorzien zijn in de procedures zal hij steeds handelen na en in overleg met de erkende deskundige.

De assistent medische stralingsfysica moet minstens houder zijn van een bachelor diploma (of van een in België erkend of gelijkwaardig verklaard diploma). Door minstens een bachelordiploma te eisen, worden personen die een masteropleiding hebben voltooid aan een universiteit of hogeschool niet uitgesloten als assistent medische stralingsfysica. 

Om taken medische stralingsfysica te kunnen uitvoeren in een complexe 3D CAD-omgeving, eigen aan radiotherapie, is een doorgedreven kennis vereist inzake stralingsfysica, technologie, technieken en dosimetrie in de radiotherapie, enz. Daarom moet de assistent medische stralingsfysica aanvullend een opleiding hebben doorlopen van een niveau dat op zijn minst overeenstemt met dat van het niet-universitair hoger onderwijs en dat minimum 20 studiepunten omvat, besteed aan volgende onderwerpen:

a)  stralingsfysica;
b) beginselen van de radiobiologie;
c)  technologie in de radiotherapie;
d) technieken in de radiotherapie;
e) dosimetrie in de radiotherapie;
f) kwaliteitsborging en in het bijzonder de procedures inzake de kwaliteitsbeheersing van de medisch-radiologische uitrustingen in de radiotherapie;
g) praktische regels van stralingsbescherming met inbegrip van hun fysische grondslagen;
h) Belgische wetgeving met betrekking tot de medische toepassingen van ioniserende stralingen.

De personen die tenminste gedurende één jaar vóór de publicatie van het besluit medische blootstellingen (dit is sinds 20/02/2019 of langer) onder de verantwoordelijkheid werken van en op basis van instructies en procedures goedgekeurd door een erkende deskundige in de medische stralingsfysica in het bevoegdheidsdomein van de radiotherapie, worden vrijgesteld van voormelde opleidingsvereisten.

Net zoals de erkende deskundigen in de medische stralingsfysica zijn ook assistenten medische stralingsfysica ertoe gehouden hun kennis en bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming op peil te houden en te vervolmaken, in het kader van een permanente vorming. Deze permanente vorming is gericht op de stralingsbescherming van de patiënt en bedraagt minimaal 45 uur over een periode van drie jaar. De omvang van de permanente vorming wordt uitgedrukt in uren (en niet in ECTS), vermits deze vorming kan bestaan uit deelname aan conferenties, seminaries, gespecialiseerde werkgroepen, enz. die niet noodzakelijkerwijze door instellingen voor hoger onderwijs georganiseerd worden.

Assistenten medische stralingsfysica zullen niet formeel worden erkend door het FANC, maar zullen expliciet door de exploitant van de inrichting worden aangeduid. Aldus dient de exploitant erop toe te zien dat zij de vereiste opleiding en permanente vorming hebben genoten.

 

 

Laatst aangepast op: 
02/03/2020