Overslaan en naar de inhoud gaan

Reglementair kader m.b.t. de medische blootstellingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen

Reglementair kader m.b.t. de medische blootstellingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen

Het reglementair kader met betrekking tot de medische blootstellingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen diende te worden herzien in het kader van de omzetting van de Richtlijn 2013/59/EURATOM in onze nationale regelgeving en ook om rekening te houden met de medische, technische en wetenschappelijke evoluties inzake stralingsbescherming.

Het nieuwe reglementair kader met betrekking tot de medische blootstellingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen bestaat uit de volgende reglementaire teksten :

 • Een  wijziging van de FANC-wet
  Het gaat om een update van de bevoegdheden van het Agentschap inzake medische en diergeneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen, in het bijzonder :
  • Een verduidelijking van de erkenningen, vergunningen en goedkeuringen die het Agentschap verleent;
  • Het toezicht dat het Agentschap uitvoert in dit domein;
  • De rol van het Agentschap bij de rechtvaardiging van soorten van handelingen waarbij ioniserende straling gebruikt wordt;
  • De organisatie van de medische stralingsfysica. 
   Nieuw is hier dat de vergunninghouder van een inrichting met medisch-radiologische installaties een dienst voor medische stralingsfysica moet inrichten, naar analogie met de dienst voor fysische controle en de dienst voor preventie en bescherming op het werk. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor de fasering van deze verplichting, en de verplichting geldt niet voor klasse III-inrichtingen waar geen CT-toestel of toestel voor interventionele radiologie aanwezig is. Deze dienst voor medische stralingsfysica wordt belast met de organisatie van de medische stralingsfysica binnen de inrichting, met inbegrip van de identificatie van de middelen, noodzakelijk om te voldoen aan de reglementaire eisen bepaald door de Koning en aan de doelstellingen van de inrichting in het domein van de medische stralingsfysica. De organisatie en de middelen van de dienst voor medische stralingsfysica zijn afhankelijk van de specifieke activiteitendomeinen, van de technische uitrustingen en hun complexiteit, van het aantal behandelingen en onderzoeken en hun complexiteit, van activiteiten inzake patiëntveiligheid, kwaliteit en risicobeheer, en van, in voorkomend geval, onderwijs- en navormingsactiviteiten in de inrichting. De wet bepaalt ook welke aspecten vastgelegd worden door de Koning in koninklijke besluiten.
    
 • Het koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen (Besluit Medische Blootstellingen).
  Dit koninklijk besluit is tot stand gekomen in overleg met de betrokken stakeholders. Zo werd op 28 september 2017 een ronde tafel georganiseerd, waarbij het project werd voorgesteld en waarna de stakeholders commentaren konden geven op de ontwerptekst. De ontwerptekst werd daarna verder aangepast en verfijnd, rekening houdend met de inbreng van de stakeholders. De officiële adviesronde werd aangevat in de zomer van 2018.
  Dit besluit definieert, vertrekkend vanuit de basisprincipes rechtvaardiging en optimalisatie, wie de betrokken actoren zijn bij de stralingsbescherming van personen die medische blootstellingen ondergaan, welke hun rol en verantwoordelijkheden zijn, en welke opleiding zij hiervoor moeten gevolgd hebben. Daarnaast  worden onder meer de informatie aan de patiënt, de kwaliteitsborging en de medische stralingsfysica in meer detail beschreven dan in het vroegere hoofdstuk VI van het ARBIS (KB van 20 juli 2001 houdende Algemeen Reglement op de Bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de Ioniserende Stralingen).
   
 • Het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de herschikking van de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en betreffende de medische jury.
  Alle bepalingen betreffende medische blootstellingen werden uit het hoofdstuk VI van het ARBIS gelicht en ondergebracht in het Besluit Medische Blootstellingen. De resterende bepalingen werden herschikt.

De Wet en de Koninklijke Besluiten, en daarmee de omzetting van de richtlijn 2013/59/EURATOM voor wat betreft de medische blootstellingen, treden in werking op 1 maart 2020. Voor een aantal bepalingen zijn overgangsmaatregelen voorzien.

Documenten om te downloaden:

Voor meer informatie over dit onderwerp, kan u terecht bij: medicalexposures@fanc.fgov.be 

 

 

Laatst aangepast op: 
15/09/2023