Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelgeving

Regelgeving

De regelgeving die door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) sinds 2001 wordt uitgewerkt is zeer uitgebreid, niet enkel qua thematiek, maar ook qua aantal teksten en bepalingen.

Sinds 2007 zijn alle regelgevende teksten betreffende de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de risico's van ioniserende stralingen opgenomen in een centrale gegevensbank: JURION. Dat was al een grote stap vooruit, maar toch was er een duidelijke nood om de regelgeving nog overzichtelijker te maken. 

Dit luik bestaat uit regelgeving in voorbereiding, recent gepubliceerde regelgeving en Legal News. Het Legal News biedt meer uitleg over de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving. Met het Legal News hoopt het FANC exploitanten en andere betrokkenen uit de verschillende sectoren beter te informeren over de regelgeving die op hun activiteiten van toepassing zijn.

Regelgeving in voorbereiding

 1. Voorstel tot wijziging van de artikelen 23.1.1 a) en 23.1.3.2 a) van het koninklijk  besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
 2. Voorstel tot technisch reglement dat de minimale inhoud van het verslag van het bezoek ter evaluatie van de staat van de stralingsbescherming en van de nucleaire veiligheid door een deskundige erkend in de fysische controle bepaalt
 3. Ontwerp van regelgeving beveiliging van radioactieve stoffen
 4. Ontwerp van wijziging besluit medische blootstellingen
 5. Verwachtingen voor een aanvraag tot voorwaardelijke vrijgave van vaste radioactieve afvalstoffen en opname daarvan in een deponie voor gevaarlijke afvalstoffen
 6. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties – WENRA 2020
 7. Regelgevend project betreffende het vergunningsstelsel van de inrichtingen voor berging van radioactief afval
 8. Regelgevend project voor de omzetting van de WENRA Reference Levels voor de berging van radioactief afval in het KB VVKI

Recent gepubliceerde regelgeving

 1. Koninklijk besluit van 6/12/18 tot wijziging van het KB van 20/07/01 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle
 2. Koninklijk besluit van 2 juni 2021 tot wijziging van het KB van 17/10/2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties en het KB van 30/11/2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties
 3. Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (omzetting BSS - richtlijn)
 4. Technisch reglement over de modaliteiten van de periodieke veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I, met uitzondering van de vermogensreactore
 5. Technisch reglement tot bepaling van de praktische invulling van de nucleaire veiligheidsdoelstelling conform artikel 3/1 van het KBVVKI
 6. Wjziging van de artikelen 3.1.c) en 3.1.d) van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdend algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
 7. Technisch reglement over de oppervlakte vrijgaveniveaus voor gebouwen, voor specifieke materialen of voor materialen afkomstig van specifieke handelingen
 8. Technisch reglement ter beoordeling van het rechtstreeks verband tussen installaties van een verschillende klasse in een inrichting
 9. Technisch reglement ter bepaling van de aangiftecriteria en -modaliteiten van wijzigingen van inrichtingen
 10. Wet van 2 december 2021 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het FANC, met betrekking tot de bevoegdheden van dat Agentschap inzake de algemene regels en acceptatiecriteria bedoeld in artikel 179, § 2, 4°, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 (bevoegdheden FANC - NIRAS)
 11. Wijziging van de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (LTO Doel 4 & Tihange 3)
 12. Technisch reglement Fysieke inventaris
 13. Koninklijk besluit industriële radiografie
 14. Regelgevend project voor de omzetting van de WENRA Reference Levels voor onderzoeksreactoren in het KB VVKI

Legal News

 

Laatst aangepast op: 
24/10/2023