Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorstel tot technisch reglement dat de minimale inhoud van het verslag van het bezoek ter evaluatie van de staat van de stralingsbescherming en van de nucleaire veiligheid door een deskundige erkend in de fysische controle bepaalt

Voorstel tot technisch reglement dat de minimale inhoud van het verslag van het bezoek ter evaluatie van de staat van de stralingsbescherming en van de nucleaire veiligheid door een deskundige erkend in de fysische controle bepaalt

Met dit voorstel tot technisch reglement, wenst het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de minimale inhoud van een verslag van het bezoek ter evaluatie van de staat van de stralingsbescherming en van de nucleaire veiligheid te bepalen met als doel de te rapporteren  informatie van een bezoek te standaardiseren en de kwaliteit van de door het FANC verwachte gegevens in een dergelijk verslag te verhogen. Dit technisch reglement draagt eveneens bij tot duidelijkere  gegevens voor de exploitanten of de betrokken organisaties, evenals tot een vereenvoudigde toepassing van bepaalde artikelen van het technisch reglement betreffende de erkende instellingen voor fysische controle.

Het ARBIS1 voorziet in de artikelen 23.1.3.2 en 23.2.4 dat het Agentschap de minimale inhoud van een verslag van het bezoek ter evaluatie van de staat van de stralingsbescherming en van de nucleaire veiligheid kan bepalen. Op basis van audits die uitgevoerd werden  omtrent de werking en de processen van de erkende instellingen, en op basis van inspecties uitgevoerd op het terrein, kon worden vastgesteld dat de informatie en de kwaliteit hiervan evenals de daaraan gekoppelde verslagen variëren naargelang de deskundige erkend in de fysische controle. Het FANC acht het bijgevolg noodzakelijk om de minimale inhoud van het verslag van het bezoek te definiëren zodat dit verslag een bepalend document kan zijn in de identificatie van de vaststellingen en de eventuele tekortkomingen en zo een sterke en uniforme ondersteuning biedt voor elke exploitant of ondernemingshoofd bij het beheer van de handelingen, ongeacht de deskundige erkend in de fysische controle die het bezoek heeft uitgevoerd.

Het toepassingsgebied voor dit technisch reglement bestaat uit de installaties in de inrichtingen van klasse II (klasse IIA inbegrepen) en III, evenals de vervoersactiviteiten die worden verricht door de vervoerder, door de organisatie betrokken bij het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of op  de onderbrekingssite.

De minimale inhoud van het verslag van het bezoek is verdeeld in twee delen:

 • De gegevens met betrekking tot de formaliteiten: deze dienen voornamelijk om de rechtsgeldigheid en de legitimiteit van het verslag opgesteld door de deskundige erkend in de fysische controle te bevestigen;
 • De specifieke gegevens: deze zijn specifiek voor de installaties en de vervoersactiviteiten, bezocht door de deskundige erkend in de fysische controle. Zij dragen bij tot de uitvoering van de volgende reglementaire bepalingen:
  • Van de artikelen 23.1.3.2 en 23.2.4 van het ARBIS in die zin dat “het verslag duidelijk de vaststellingen en de conclusies van het bezoek, evenals de eventuele tekortkomingen die de exploitant moet regulariseren en de termijn waarover hij beschikt om dit te doen, vermeldt”.
  • Het technisch reglement van 31 januari 2019 betreffende de erkende instellingen voor fysische controle, op verschillende niveaus:
   • het artikel 4.1.1 in die zin dat “de deskundigen erkend in de fysische controle van de instelling voor fysische controle verplicht zijn om in een schriftelijk verslag alle vaststellingen, gedaan tijdens hun bezoek ter evaluatie van de stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid, conform de bepalingen in de artikelen 23.1.3.2 en 23.2.4 van het ARBIS te beschrijven. Deze schriftelijke verslagen worden zo spoedig mogelijk overgemaakt aan de exploitant of het ondernemingshoofd, binnen de maand volgend op het bezoek van de erkende instelling, en maken integraal deel uit van de documentatie van de dienst voor fysische controle van de inrichting of de onderneming die in staat voor het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7.”
   • Het artikel 3.2.6 voor de melding van “het herhaaldelijk niet naleven van de termijnen bepaald in de artikelen 23.1.3.2, laatste alinea en 23.2.4, 2de alinea van het ARBIS”. Het Agentschap vraagt dat deze verplichting tot melding aan het FANC geformaliseerd wordt in de verslagen van het bezoek zodat alle exploitanten en ondernemingshoofden hiervan eveneens geïnformeerd zouden zijn. 

Het technisch reglement geeft richtlijnen met betrekking tot de leesbaarheid van het verslag van het bezoek. Dit moet leesbaar en verstaanbaar geschreven worden. Een getypt verslag draagt bij tot het bereiken van dit doel.

Tenslotte wordt er gevraagd om de acties, uit te voeren door de exploitant of de vervoerorganisatie, onderscheiden worden van de acties waartoe de deskundige erkend in de fysische controle zich toe verbindt in het verslag en dit om de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de acties/taken duidelijk te identificeren.

Hier kan u het voorstel van technisch reglement vinden.

Alvorens de officiële adviezen in te winnen, willen wij alle betrokkenen informeren over dit project en hen de kans geven feedback te geven over dit voorstel van technisch reglement.

Gelieve uw eventuele opmerkingen voor 15 maart 2022 per mail over te maken  via het “feedback” document aan mevr. Virginie Schrayen via: virginie.schrayen@fanc.fgov.be.

1 Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

 

Laatst aangepast op: 
31/01/2022