Overslaan en naar de inhoud gaan

Overzicht van de afvalstoffen die tijdens het voorbije jaar werden vrijgegeven

Overzicht van de afvalstoffen die tijdens het voorbije jaar werden vrijgegeven

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle geeft enkele verduidelijkingen bij artikel 35.5 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 m.b.t. de verplichting om het Agentschap jaarlijks het overzicht van de vrijgegeven vaste afvalstoffen over te maken.

Wie is aangifteplichtig ? Wat moet er worden aangegeven ?

  1. Alle inrichtingen van klasse I, II en III: wanneer er vaste afvalstoffen werden vrijgegeven die radioactieve stoffen bevatten met een halveringstijd van meer dan zes maanden en wanneer aan de vrijgaveniveaus en -voorwaarden vastgesteld in bijlage IB (artikel 35.2) werd voldaan.
  2. Evenals elke houder van een vrijgavevergunning:
    • Hetzij omdat aan de vrijgaveniveaus en -voorwaarden vastgesteld in bijlagen IB niet werd voldaan (art. 18);
    • Hetzij omdat deze afvalstoffen afkomstig zijn van een ontmanteling (art. 17);
    • Hetzij omdat deze afvalstoffen afkomstig zijn van beroepsactiviteiten waar natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden (art. 9 en 18 ).

Er wordt aan herinnerd dat deze vrijgaves het voorwerp moeten uitmaken van een vergunning van het Agentschap. Deze verplichte aangifte wordt dus vermeld in de exploitatie- of ontmantelingsvergunning. De krachtens artikel 18 toegelaten vrijgaveniveaus liggen steeds lager dan de vrijstellingswaarden (Tabel A van bijlage 1A).

Opmerking: Ter herinnering : in de inrichtingen waar radioactieve stoffen met een halveringstijd van minder dan zes maanden worden aangewend, mag de verwijdering, de verwijdering naar een stortplaats of voor verbranding van deze stoffen, in de vorm van vaste afvalstoffen, alleen plaatsvinden na nagenoeg volledig verval (opslagperiode minstens gelijk aan tien maal de halveringstijd), overeenkomstig artikel 35.2§2. In dit geval gaat het om een vrijstelling van de aangifte aan het Agentschap van het overzicht.

Waneer en hoe gebeurt de aangifte ?

Ten laatste op 1 maart van elk jaar moeten de exploitanten, en bij ontstentenis hiervan, de bedrijfsleiders, aan het Agentschap een overzicht versturen van de afvalstoffen die tijdens het voorbije jaar werden vrijgegeven. Het model van dat overzicht wordt vastgesteld door het Agentschap (art. 35.5. §2).

Het overzicht bevat ondervermelde algemene informatie en ondervermelde tabel moet op papier of in elektronische versie (Excel) worden ingevuld. De codes die in de instructies vermeld worden, dienen gebruikt te worden om de tabel in te vullen.

De ingevulde en ondertekende formulieren moeten gericht worden aan het:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Controle en Toezicht Dienst Ingedeelde Inrichtingen en Natuurlijke Radioactiviteit
Markiesstraat 1, bus 6A
1000 BRUSSEL

Laatst aangepast op: 
09/01/2022