Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbod op het gebruik van Americium-241-bronnen voor het meten van de vulhoogte van recipiënten voor dranken en op het gebruik van tandradiografietoestellen en radiografietoestellen die tijdens hun werking in de hand worden gehouden

Verbod op het gebruik van Americium-241-bronnen voor het meten van de vulhoogte van recipiënten voor dranken en op het gebruik van tandradiografietoestellen en radiografietoestellen die tijdens hun werking in de hand worden gehouden

Op 24 mei 2018 werd er in het Belgisch Staatsblad een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd dat kadert in de beschermingsopdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) tegen het gevaar van de ioniserende straling. Dit besluit regelt het verbod op drie soorten handeling met een blootstelling aan ioniserende straling, omdat er geldige alternatieven bestaan die minder risico’s inhouden voor de stralingsbescherming en de veiligheid.

Dit koninklijk besluit van 4 mei 2018 wijzigt het ARBIS (koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen). Volgens het ARBIS moeten handelingen met een blootstelling aan ioniserende straling worden gerechtvaardigd. Het FANC heeft tevens het voorrecht dat het de rechtvaardiging van reeds vergunde handelingen opnieuw kan evalueren en, indien nodig, verbieden.

De door dit nieuwe koninklijk besluit verboden handelingen zijn de volgende:

Het gebruik van Americium-241-bronnen voor het meten van de vulhoogte van recipiënten voor dranken

Deze handeling die tot nog toe toegelaten was, werd verboden na een herbeoordeling omdat er alternatieven bestaan met minder risico’s voor de stralingsbescherming en de veiligheid, zoals het gebruik van optische toestellen of röntgentoestellen.

Het gebruik van intra-orale tandradiografietoestellen die tijdens hun werking in de hand worden gehouden, in inrichtingen waar géén patiënten verblijven:

Deze handeling werd verboden, want de radiologische onderzoeken die worden uitgevoerd met dit type van toestellen kunnen evengoed worden uitgevoerd met klassieke tandradiografietoestellen, die daarenboven de volgende voordelen hebben: een lagere dosis ter hoogte van handen, armen en zelfs op het gehele lichaam van de gebruiker, een betere stabiliteit voor de kwaliteiten van de diagnostische foto, minder risico bij diefstal, verlies, of gebruik van de toestellen door niet gekwalificeerd personeel, enz. Er werd evenwel een uitzondering bepaald voor het gebruik van dergelijke toestellen voor tandheelkundige onderzoeken in verzorgingsinstellingen bij bejaarde personen, of personen met een handicap die zich moeilijk naar een ziekenhuis of een private tandartsenpraktijk kunnen begeven, op voorwaarde evenwel dat de verzorgingsinstellingen in kwestie niet over een eigen klassiek bestaand tandradiografietoestel beschikken. Daarnaast is het gebruik eveneens gerechtvaardigd binnen ziekenhuizen in die gevallen waarin de gehospitaliseerde patiënten hun kamer niet mogen verlaten.

Radiografietoestellen die tijdens de werking in de hand gehouden worden voor de niet-destructieve controle van leidingen, met uitzondering van de toestellen die gebruikt worden voor de analyse van de chemische samenstelling van materialen

Deze handeling werd verboden omwille van het risico dat de operator loopt om aan een hogere dosis te worden blootgesteld dan bij de reeds vergunde bestaande alternatieven. De toestellen voor de analyse van de chemische samenstelling van materialen (PMI-toestellen genoemd) worden evenwel expliciet van deze bepaling uitgesloten.

Dit nieuw koninklijk besluit voorziet een overgangsregeling voor de exploitanten die een exploitatievergunning hebben voor het gebruik van Americium-241-bronnen bij de drankproductie. Zij beschikken over een redelijke termijn om hun bestaande installaties door gerechtvaardigde alternatieven te vervangen. Ze moeten hun Americium-241-bronnen ten laatste tegen 1 januari 2021 hebben verwijderd.

>> Raadpleeg het KB en het verslag aan de Koning

 

Laatst aangepast op: 
25/06/2020