Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunnings- en opleveringsproces

Vergunnings- en opleveringsproces

Medische inrichtingen waar gebruik gemaakt wordt van bronnen die ioniserende straling kunnen uitzenden voor geneeskundige of diergeneeskundige toepassingen, dienen te beschikken over een door het FANC verleende oprichtings- en exploitatievergunning.

Deze inrichtingen worden volgens de voorwaarden bepaald in artikel 3 van het ARBIS ingedeeld in klasse II (bijv. diensten radiotherapie, nucleaire geneeskunde en lineaire versnellers) of klasse III (radiologie-, tandarts-, dierenartspraktijken enz.).

Aan inrichtingen met installaties die behoren tot verschillende klassen, wordt één (enveloppe)vergunning van de hoogste klasse verleend. Uitzonderingen hierop zijn de installaties ingedeeld in klasse IIA en de handelingen die slechts tijdelijk worden uitgevoerd, die elk binnen een aparte vergunning worden ondergebracht.

Handelingen die kunnen leiden tot een blootstelling aan ioniserende stralingen moeten, vooraleer ze de eerste keer vergund of aangenomen worden voor veralgemeend gebruik, gerechtvaardigd zijn door de voordelen die ze bieden. En dit nadat met alle voor- en nadelen werd rekening gehouden, inclusief wat betreft gezondheid. In dergelijke gevallen dient een studie ter rechtvaardiging uitgevoerd en toegevoegd te worden aan het aanvraagdossier.

De aangifte en de overeenkomstige vergunningsprocedure dienen te gebeuren volgens de modaliteiten voorzien onder “Hoofdstuk II - afdeling II” van het ARBIS, naargelang het type aangifte en klasse van de inrichting.

AANDACHT

Een installatie kan slechts in bedrijf worden gesteld nadat deze opgeleverd werd door uw deskundige erkend in de fysische controle!

Hieronder vindt u een schematische voorstelling van de stappen die u dient te volgen alvorens u de bronnen die ioniserende straling kunnen uitzenden, in gebruik mag nemen.  

           Schematische voorstelling vergunnings- en opleveringsprocess medische inrichtingen

De gegevens die worden verzameld in het kader van dit proces, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle en de bijhorende uitvoeringsbesluiten).
Het doel van deze gegevensopvraging is het kunnen behandelen en opvolgen van het dossier in kader van de vergunnings-, controle- en toezichtsactiviteiten van het Agentschap. Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere overheidsdiensten en andere inspectiediensten in het kader van de respectievelijke bevoegdheden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de archiefwet, en na het verstrijken van de bewaringstermijnen beschreven in de archiefselectielijst van het FANC.
Deze bewaringstermijnen zijn de volgende :
Oprichtings- en exploitatievergunningen voor inrichtingen van klasse II, klasse III en mobiele installaties : 25 jaar.
Oprichtings- en exploitatievergunning voor het tijdelijk of bij gelegenheid uitvoeren van werkzaamheden waarbij ioniserende stralingen worden gebruikt : 15 jaar
Erkenningen als deskundige bevoegd in de fysische controle van klasse II : 16 jaar.
Registers fysische controle, die conform artikel 23.2 van het ARBIS aan het FANC worden overgemaakt na stopzetting van activiteit door de exploitant: 30 jaar
Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

 

Laatst aangepast op: 
15/03/2022