Overslaan en naar de inhoud gaan

Diergeneeskunde

Diergeneeskunde

Deze pagina is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het gebruik van ioniserende straling voor diergeneeskundige blootstellingen.
Bekijk zeker ook de infobrochure voor bijkomende informatie.

Algemene voorwaarden en verantwoordelijkheden

Ik ben exploitant/zaakvoerder en bezit toestellen of stoffen die ioniserende straling uitzenden

 • Ik heb een oprichtings- & exploitatievergunning van het FANC voor elk van mijn praktijken.
  • Als ik radiologie aanbied (RX/fluoroscopie/CT/CBCT) is dit een vergunning voor Klasse III.
  • Als ik (ook) nucleaire diergeneeskunde (scintigrafie) of radiotherapie aanbied, dient dit een vergunning te zijn voor Klasse II.
  • Ik vraag een (bijkomende) vergunning aan onder het speciaal vergunningsstelsel: tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden, indien er (ook) buiten het vergunde kabinet röntgentoestellen gebruikt worden.
 • Ik zie erop toe dat de relevante lokalen en toestellen opgeleverd werden vóór ingebruikname.
 • Ik betaal de jaarlijkse heffing voor mijn vergunning aan het FANC.
  Tip: indien ik definitief stop met het gebruik van de röntgentoestellen rond de jaarwisseling stuur ik tijdig (vóór 1 december) mijn stopzettingsformulier naar meldpunt@fanc.fgov.be.

​​​​​​

 • ​Ik richt een interne dienst voor fysische controle (IDFC) op en zie toe op de goede werking ervan. Die dienst bestaat uit:
  • Een diensthoofd* dat staat in voor de goede organisatie
  • Agent(en) voor de stralingsbescherming (ASB)**
   *Diensthoofd en ASB moeten voor deze functie bijkomende opleidingen volgen. Als dierenarts bent u hiervan vrijgesteld
   ** In de praktijk kan dit dezelfde persoon zijn als het diensthoofd, maar beide functies moeten uitgevoerd worden door het personeel in loondienst.

 • Ik verifieer dat dierenartsen, gemachtigden en de medewerkers van de IDFC de passende opleiding hebben voltooid en jaarlijkse bijscholing volgen.
  Indien in mijn inrichting nucleaire geneeskunde of radiotherapie toegepast wordt, verifieer ik bovendien dat de dierenartsen hiervoor over een persoonlijke vergunning voor het gebruik van deze technieken beschikken.

 • Ik heb een contract met een erkende instelling voor fysische controle (Techni-Test/Be.Sure/Vinçotte) voor onder andere:
  • oplevering van nieuwe of gewijzigde dienst en toestellen;
  • periodiek bezoek voor controle van toestellen (jaarlijks voor RX gebruikt op locatie, driejaarlijks voor RX gebruikt binnen vergund kabinet);
  • evaluatiebezoeken stralingsbescherming:
   • radiologie: 1x/jaar (om de 10-14 maanden)
   • interventionele radiologie: 2x/jaar (om de 4-8 maanden)
   • nucleaire diergeneeskunde / radiotherapie: 4x/jaar
    (om de 2-4 maanden).
Ik ben dierenarts en gebruik toestellen die ioniserende straling uitzenden

Diergeneeskundige verantwoordelijkheid

 • Ik gebruik de bronnen van ioniserende stralingen zelf of delegeer het gebruik ervan naar een gemachtigde onder voorwaarden.  
 • Ik justifieer en optimaliseer de individuele blootstellingen.
 • Ik pas de beschermingsmaatregelen toe die werden goedgekeurd door de deskundige erkend in de fysische controle.
 • Ik informeer de eigenaars/begeleiders van dieren over de risico’s van ioniserende straling en de te nemen beschermingsmaatregelen.
 • Ik heb de passende opleiding voltooid en volg jaarlijkse bijscholing.
 • Als ik binnen de disciplines nucleaire diergeneeskunde of radiotherapie werk: zie volgende rubriek. 
   
Ik ben dierenarts en gebruik stoffen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden


1) Uw eerste persoonlijke vergunning  

Om een eerste persoonlijke vergunning voor het gebruik van niet-ingekapselde bronnen in de nucleaire diergeneeskunde te kunnen bekomen, dient u:

 • een basisopleiding van universitair niveau genoten te hebben welke bestaat uit minstens volgende onderdelen:
  • een basisopleiding van 32 uur theorie + 8 uur praktijk
  • een specifieke opleiding van 32 uur theorie + 80 uur praktijk toegespitst op het gebruik van niet-ingekapselde bronnen en hierover met succes een kenniscontrole te hebben ondergaan.
   *Specifieke opleidingsvoorwaarden zijn terug te vinden in het KB diergeneeskundige blootstellingen.

 • een aanvraag tot persoonlijke vergunning te sturen naar medicaljury@fanc.fgov.be
  Opgelet
  : iedere aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de Medische Jury. De Jury kan een advies uitbrengen over individuele dossiers of op generieke wijze.

  Afhankelijk van het tijdstip van indiening en advies van de medische jury dient u te rekenen op een termijn van 3 weken tot 3,5 maanden van het tijdstip van indiening van een volledige aanvraag tot het verkrijgen van de persoonlijke vergunning.

  Meer informatie over de werking en de data van de vergaderingen van de Medische Jury vindt u op de Medische Jury pagina.

2) Wijzigen of verlengen van uw persoonlijke vergunning

Om uw persoonlijke vergunning voor het gebruik van niet-ingekapselde bronnen in de nucleaire geneeskunde te kunnen behouden, dient u:

 • een permanente vorming te volgen die aangepast is aan de door u toegepaste methodes en technieken.
  Deze bedraagt minstens 4 uur per jaar, kan intern georganiseerd en gevolgd worden en omvat minstens:
  • schriftelijke kennisname van de bevindingen van de deskundige erkend in de fysische controle na elk evaluatiebezoek aan de inrichting;
  • reglementaire waakzaamheid;
  • deelnemen aan de evolutie van de interne praktijken en procedures;
  • ervaringsfeedback.

 • een aanvraag tot wijziging/ verlenging van uw persoonlijke vergunning te sturen naar medicaljury@fanc.fgov.be
  Opgelet: iedere aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de Medische Jury. De Jury kan een advies uitbrengen over individuele dossiers of op generieke wijze.
  Meer informatie over de werking en de data van de vergaderingen van de Medische Jury vindt u op de Medische Jury pagina.

3) Stopzetten van uw persoonlijke vergunning

Indien u niet langer gebruik maakt van niet-ingekapselde bronnen in de nucleaire diergeneeskunde, kunt u uw persoonlijke vergunning stopzetten door dit ingevuld document te sturen naar medicaljury@fanc.fgov.be.

Bij overlijden van een dierenarts kan dit document door een erfgenaam of vertegenwoordiger worden ingevuld.

Documenten om te downloaden:

Meer info: 

Ik ben gemachtigde en gebruik onder de verantwoordelijkheid van een aanwezige dierenarts toestellen die ioniserende straling uitzenden.

Verschil gemachtigde-ander personeel

                Een personeelslid kan: dierenarts bijstaan vb. d.m.v. fixatie/positionering van het dier.

                Hij/zij kan niet: zelf röntgenopnames maken

Gemachtigde = persoon in dienst aan wie het gebruik van ioniserende straling kan worden gedelegeerd onder voorwaarden.        

 • Ik werk altijd onder de verantwoordelijkheid van de dierenarts.
 • Ik volg de instructies van de verantwoordelijke dierenarts op.
 • Ik heb de passende opleiding voltooid en volg jaarlijkse bijscholing.
 • Ik pas de principes van de stralingsbescherming toe.              
          

Relevante documenten

Inspecties

Nationale wetgeving

ARBIS: Algemeen Reglement op de Bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de Ioniserende Stralingen

KB Diergeneeskundige blootstellingen

Verklarende nota bij KB Diergeneeskundige Blootstellingen

Technisch reglement houdende de minimumcriteria waaraan röntgentoestellen bestemd voor niet-therapeutische diergeneeskundige doeleinden dienen te voldoen

Technisch reglement tot bepaling van de criteria voor aangifte aan het FANC van significante gebeurtenissen met betrekking tot de stralingsbescherming en/of de veiligheid van de werknemers, het publiek en het leefmilieu bij handelingen in inrichtingen van klasse II en III alsook bij vervoer

Technisch reglement betreffende de opleidingsprogramma's voor de agenten voor de stralingsbescherming

Andere

IAEA – veiligheidsrapport 104

HERCA-FEEVA – prepurchase examinations

Infofiche

Aanschaf van radiografietoestellen

Handleiding voor het veilig gebruik van röntgenstraling voor diergeneeskundige diagnose  

 

Laatst aangepast op: 
12/04/2023