Overslaan en naar de inhoud gaan

Oplevering

Oplevering

U mag een nieuwe of gewijzigde vergunde installatie of handeling pas in bedrijf stellen indien de oplevering volledig gunstig is en de inbedrijfstelling ervan uitdrukkelijk wordt toegelaten door een deskundige erkend in de fysische controle.

Bij de oplevering van de (gewijzigde) installatie/handeling verifieert een deskundige erkend in de fysische controle of deze aan al de van toepassing zijnde reglementaire bepalingen en bijkomende vergunningsvoorwaarden voldoet. Hier vindt u een overzicht van de minimale opleveringscriteria.

Een document betreffende de oplevering zal door de deskundige erkend in de fysische controle worden opgesteld en hierin zal hij duidelijk vermelden voor welke installaties/handelingen de oplevering van toepassing is. Dit document dient in uw register voor fysische controle te worden bewaard.

Aandachtspunten:

  • Een (gewijzigde) installatie/handeling die voor medische toepassingen zal gebruikt worden, moet eveneens door een deskundige erkend in de medische stralingsfysica in ontvangst worden genomen alvorens het opleveringsproces kan worden afgerond.
  • Ingeval de nieuwe of gewijzigde installatie of handeling heeft geleid tot het bekomen van een nieuwe oprichtings-en exploitatievergunning, moet u een document, opgesteld door uw dienst voor fysische controle, aan het FANC overmaken en dit voor de eigenlijke inbedrijfstelling ervan. In dit document moet worden bevestigd dat de deskundige een volledige gunstige oplevering heeft uitgevoerd van de nieuw vergunde installaties/handelingen. Hiertoe kan u gebruik maken van dit invulformulier. Het ingevulde formulier kan u vervolgens per post naar het FANC versturen of elektronisch naar reception@fanc.fgov.be.
    Ook in het geval van een “overdracht van vergunning” dient steeds een oplevering (en een bevestiging ervan) te gebeuren. Dit is evenwel niet het geval voor andere administratieve wijzigingen.
  • Er zijn wijzigingsontwerpen van een inrichting die weinig of geen impact hebben op het radiologisch risico, maar waarvoor een formele herformulering van de vergunning nodig is. In die gevallen kan het FANC beslissen om af te wijken van de bovenvermelde vereiste. In deze gevallen zal de vrijstelling aan deze verplichting expliciet in het begeleidend schrijven bij de nieuwe oprichtings-en exploitatievergunning worden vermeld.

 

Laatst aangepast op: 
07/11/2022