Overslaan en naar de inhoud gaan

Tienjaarlijkse herzieningen

Tienjaarlijkse herzieningen

De Belgische wetgeving voorziet dat er om de tien jaar een veiligheidsevaluatie moet worden uitgevoerd, vanaf het ogenblik waarop de centrale vergund wordt om bij vol vermogen te werken. Deze evaluatie wordt « periodieke veiligheidsherziening » of « tienjaarlijkse herziening » (TJH) genoemd. Bij een TJH vereist de Belgische regelgeving dat de exploitant de toestand van de installaties en de bij de uitbating gevolgde processen vergelijkt met de regels, normen en handelingen die op dat ogenblik internationaal van kracht zijn.

Dit betekent dat er naast het proces van continue verbetering en optimalisatieacties, een bijkomende analyse gebeurt die nogmaals de toestand evalueert. Ook hieruit kunnen verbeteringsmaatregelen volgen.

De vastgestelde verschillen uit de vergelijking worden geïdentificeerd en geëvalueerd. Voor deze die niet aanvaardbaar zijn, worden aangepaste maatregelen voorgesteld. Het geheel van conclusies komt in een syntheserapport, eigen aan elke eenheid, dat wordt voorgelegd aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Doelstellingen

De fundamentele doelstelling van een TJH - zowel in België als in het buitenland - is het nagaan door middel van een evaluatie van grote omvang, of de installatie minstens even veilig is als bij het ontwerp of op het einde van de vorige TJH, en of er passende maatregelen zijn genomen om gedurende de uitbating het veiligheidsniveau niet alleen te handhaven maar ook steeds te verbeteren.

De gekozen aanpak om aan de vereisten inzake de TJH van de uitbatingsvergunning te voldoen rechtvaardigt de verdere veilige uitbating van de betrokken kerncentrale. Deze aanpak wordt geconcretiseerd door middel van de volgende algemene doelstellingen:

  • aantonen dat de eenheid op zijn minst hetzelfde veiligheidsniveau haalt als op het moment van het bekomen van de uitbatingsvergunning, daarbij rekening houdend met de besluiten uit de voorgaande tienjaarlijkse herzieningen;
  • de staat van de eenheid onderzoeken, met bijzondere aandacht voor de processen van slijtage en veroudering en andere factoren die een veilige uitbating negatief zouden kunnen beïnvloeden;
  • het huidige veiligheidsniveau aantonen, rekening houdend met de meest recente veiligheidsregels en -praktijken, en indien nodig verbeteringen voorstellen.

Actuele stand van zaken van de verschillende TJH per kerncentrale

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende tienjaarlijkse herzieningen. De stand van zaken per kerncentrale wordt vervolgens gegeven. De links in de tabellen verwijzen naar de recentste samenvattende verslagen van de verschillende eenheden.

Eenheid Eerste TJH Tweede TJH Derde TJH Vierde TJH
Doel 1/2 Afgesloten Afgesloten
 
Afgesloten
Syntheseverslag
Syntheseverslag + specifiek luik LTO

Implementatieverslag + specifiek luik LTO

Doel 3 Afgesloten Afgesloten 
Syntheseverslag
 
Syntheseverslag
Implementatieverslag

 
 
Doel 4 Afgesloten Afgesloten
Syntheseverslag
 
Syntheseverslag
Implementatieverslag
 
Tihange 1 Afgesloten Afgesloten Afgesloten
Syntheseverslag
 
Syntheseverslag + specifiek luik LTO

Implementatieverslag + specifiek luik LTO

Tihange 2 Afgesloten Afgesloten
Syntheseverslag
 
Samenvattend verslag
Implementatieverslag
 
Tihange 3 Afgesloten Afgesloten
Syntheseverslag
 
Samenvattend verslag
Implementatieverslag
 

NB: Aanvankelijk werden de tienjaarlijkse herzieningen gedocumenteerd in syntheseverslagen die progressief werden bijgewerkt naarmate de oefening vorderde. De verslagen over de eerste tienjaarlijkse herzieningen zijn niet in digitale vorm beschikbaar.

Vanaf 2012 werd de aanpak van de tienjaarlijkse herzieningen aangepast: er wordt een syntheseverslag uitgebracht voor de evaluatiefase, met inbegrip van een actieplan. Op het einde van de implementatie van het actieplan wordt een implementatieverslag voorzien. Beide documenten worden opgenomen in de tabel.

Kernreactoren van Doel 1/2

De eerste en tweede TJH van Doel 1/2 vonden respectievelijk plaats in 1985 en 1995.

De finale versie van het syntheseverslag van de derde TJH van Doel 1/2 (2005) werd in 2012 aan het FANC overgemaakt.

De vierde tienjaarlijkse herziening (2015) bevat een vooraf uitgewerkt luik (Long Term Operation). Voor het gedeelte PSR en het gedeelte LTO is een syntheseverslag beschikbaar, evenals het implementatieverslag van de bij deze twee delen behorende actieplannen. Het implementatieverslag voor het gedeelte PSR zal eind 2020 beschikbaar zijn.

Kernreactor van Doel 3

De eerste TJH van de kerncentrale Doel 3 en het WAB-gebouw (Water- en Afvalbehandelingsgebouw =bâtiment de traitement des effluents liquides et des déchets) heeft plaatsgehad in 1995. 

In 2012 ontving het FANC de finale versie van het syntheseverslag van de tweede TJH van de kerncentrale Doel 3 en het WAB-gebouw (2002).

Het syntheseverslag van de derde tienjaarlijkse herziening (2012) is beschikbaar, evenals het implementatieverslag van het bijbehorend actieplan (2017).

Kernreactor van Doel 4

In 1995 werd de eerste TJH van Doel 4 uitgevoerd.

In 2012 ontving het FANC de finale versie van het syntheseverslag van de tweede TJH van Doel 4 (2005).

Het syntheseverslag van de derde tienjaarlijkse herziening (2015) is beschikbaar, evenals het implementatieverslag van het bijbehorend actieplan (2020).

Kernreactor van Tihange 1

De eerste en tweede TJH van Tihange 1 vond respectievelijk plaats in 1985 en 1995.

In 2012 ontving het FANC de finale versie van het syntheseverslag van de derde TJH van Tihange 1 (2005). 

De vierde tienjaarlijkse herziening (2015) bevat een vooraf uitgewerkt luik (Long Term Operation). Voor het gedeelte PSR en het gedeelte LTO is een syntheseverslag beschikbaar, evenals het implementatieverslag van de bij deze twee delen behorende actieplannen.

Kernreactor van Tihange 2

De eerste TJH van Tihange 2 heeft plaatsgehad in 1993.

In 2012 ontving het FANC de finale versie van het syntheseverslag van de tweede TJH van de kerncentrale Tihange 2 (2003).

Het syntheseverslag van de derde tienjaarlijkse herziening (2013) is beschikbaar, evenals het implementatieverslag van het bijbehorend actieplan (2018).

Kernreactor van Tihange 3

De eerste TJH van Tihange 3 heeft plaatsgehad in 1995.

In 2012 ontving het FANC de finale versie van het syntheseverslag van de tweede TJH van Tihange 3 (2005).

Het syntheseverslag van de derde tienjaarlijkse herziening (2015) is beschikbaar, net als het implementatieverslag van het bijbehorend actieplan (2020).

 

Laatst aangepast op: 
17/12/2020